MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT NG CHATRANDOM

Petsa ng Epektibo: 02/01/2011
Na-update: 08/15/2012

Maligayang pagdating sa www.ChatRandom.com (ang “Web site”) at ang mga kasapi nito (sa pinagsama-sama, “ChatRandom” at ”kami”). Ang ChatRandom ay nagbibigay ng mga serbisyo sa Web site na ito (sa pinagsama-sama, “Mga serbisyo”) sa iyo na napapailalim sa mga sumusunod na Mga Tuntunin ng Paggamit (“Mga Tuntunin”).

1) Pagtanggap sa mga Termino ng Paggamit

Mangyaring maingat na basahin ang sumusunod na Mga Tuntunin bago gamitin ang Web site. Sa pag-access at paggamit ng Web site o mga Serbisyo, o ang mga nilalaman na ipinapakita sa, nai-post sa, ipinadala, ini-stream, o ipinamahagi o kung hindi man ay ginawang magagamit sa o sa pamamagitan ng Web site, kabilang ng walang limitasyon, ang mga Materyales ng Gumagamit at Pagsusumite (sa pinagsama-sama, "Mga Nilalaman"), kinikilala mo na iyong nabasa, naunawaan at sumasang-ayon sa mga sumunod na Mga Tuntunin na bumubuo ng isang kasunduan na magiging epektibo na tulad na tulad na rin sa pagpirma mo. Kung sa anumang oras ay hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin, mangyaring huwag i-access o gamitin ang Web site o anuman sa mga nilalaman o Mga Serbisyo.

IKAW AY DAPAT NASA EDAD 18 PATAAS UPANG TIGNAN, I-ACCESS O GAMITIN ANG WEB SITE NA ITO, MGA NILALAMAN O MGA SERBISYO.KUNG ANG IYONG EDAD AY MAS MABABA SA 18 TAON, IKAW AY HINDI PINAPAYAGANG MA-ACCESS ANG WEB SITE NA ITO, MGA NILALAMAN O MGA SERBISYO PARA SA ANUMANG DAHILAN. ANG IYONG ACCESS PARA SA, PAGGAMIT SA, AT PAG-BROWSE SA WEB SITE AT SA MGA NILALAMAN AT SERBISYO NITO AY SUMASAILALIM SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN NA ISINASAAD DITO AT LAHAT NG NARARAPAT NA MGA BATAS AT REGULASYON. SA PAGTINGIN, PAGGAMIT, O PAG-ACCESS SA WEB SITE NA ITO, IYONG IPINIPRISINTA AT INIHAHAYAG NA ANG IYONG EDAD AY DI BABABA SA 18 TAONG GULANG AT NA IKAW AY PUMAPAYAG NA MAITALI SA MGA TUNTUNING ITO.KUNG ANG IYONG EDAD AY MABABA SA 18 TAON AY HINDI KA MAAARING GUMAMIT, TIGNAN, O I-ACCESS ANG WEBSITE NA ITO, ANG IYONG PAHINTULOT NA GAMITIN, TIGNAN, O I-ACCESS ANG WEBSITE NA ITO, ANG MGA NILALAMAN O MGA SERBISYO AY AWTOMATIKO AT AGARANG BABAWIIN AT MAG-CLICK DITO UPANG IHINTO ANG PAGGAMIT SA WEB SITE NA ITO NG AGARAN AT UMALIS SA WEB SITE NA ITO. MANGYARING MAG-CLICK DITO KUNG HINDI KA PUMAPAYAG NA MAITALI SA MGA TUNTUNING ITO .

Ang Mga Tuntuni na ito ay maaaring baguhin o i-update paminsan-minsan. Alinsunod dito, dapat mong suriin ang Mga Tuntunin ng regular para sa mga pagbabago. Maaari mong matukoy kung kailan huling binago ang Mga Tuntunin sa pamamagitan ng pagsangguni sa "Huling Binago" na alamat na matatagpuan sa tuktok ng pahinang ito. Anumang mga pagbabago sa Mga Tuntunin na ito ay umeepekto agad sa pag-post at mailalapat lamang sa paggamit ng Web site, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo pagkatapos ng petsang iyon. Sa bawat panahon na iyong i-access, gamitin o i-browse ang Web site, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo ay magiging tanda ng iyong pagtanggap ng pangkasalukuyang Mga Tuntunin.

2) Mga Pinapahintulutang Gumamit ng Web site

Ang Web site, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo ay nakadirekta lamang sa mga taong hindi bababa sa 18 taong gulang. Ang site na ito ay maaaring maglaman ng mga materyal at nilalaman na may grapikong uri. Kung ang iyong edad ay mas mababa sa 18 taon ay hindi mo maaaring gamitin, tignan, o i-access ang Website at dapat mong iwanan ang Web site agad-agad sa pamamagitan ng pag-click dito upang umalis. Kung ikaw ay hindi bababa sa 18 taong gulang at sumasang-ayon sa mga Tuntunin, ikaw ay pinahihintulutang gamitin, tingnan, at i-access ang Website, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo. Kung hindi ka sumasang-ayon na sumunod sa mga Tuntuning ito o hindi nais na tignan o mailantad sa mga grapikong materyal o nalalaswaan sa mga grapikong materyal, ay hindi ka dapat at hindi ka pinapayagan na gamitin, tingnan, at i-access ang Website, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo at dapat mong ihinto agad ang iyong paggamit ng Website sa pamamagitan ng pag-click dito upang umalis . Sa pagtingin sa site na ito, sumasang-ayon ka na ang mga ganitong pagtingin at pagbasa ay hindi lumalabag sa mga batas o mga pamantayan na ipinapatupad ng iyong bayan, lungsod, estado o bansa.

Kami ay hindi responsable o mananagot para sa anumang nilalaman, komunikasyon, o iba pang paggamit o pag-access ng Web site, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo ng mga gumagamit ng Web site na ito na lumalabag sa Mga Tuntunin na ito.

Ang ChatRandom at ang Web site ay hindi sadyang nangongolekta ng impormasyon mula sa mga batang mababa sa edad 13. Kung ikaw ay nasa ilalim ng edad 13, hindi ka pinapayagan na gamitin ang Web site at kailangang mong umalis kaagad. Kung ikaw ay nasa ilalim ng edad 13, hindi ka pinapahintulutang magsumite ng anumang Personal na Makikilalang Impormasyon sa Web site. Kung nagbigay ka ng impormasyon sa ChatRandom sa pamamagitan ng Web site o iba pang mga bahagi ng Web site, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo ay sinasabi mo sa ChatRandom na ikaw ay 13 taong gulang o mas matanda pa. Hindi nito binabago ang nabanggit nang obligasyon na hindi bababa sa 18 taong gulang upang magamit ang Web site na ito.

3) Pinapahintulutang Paggamit ng Web site

Ang Mga Nilalaman (maliban sa Mga Pagsusumiteng pinamamahalaan ng talata 3 ng Seksyon 8 (d)), ang Web site, at Mga Serbisyo ay ang nag-iisa at eksklusibong pag-aari ng ChatRandom at/o mga tagapaglisensya nito. Sumasang-ayon kang hindi kokopyahin, muling ilalathala, i-upload, i-post, i-duplicate, baguhin, kopyahin, palitan, ipamahagi, lumikha ng mga hangong likha mula sa, ibenta, muling ibenta, ipadala, ilipat, ipakita, gumanap, i-lisensya , italaga o ilathala , o samantalahin para sa anumang mga komersyal na layunin, ang anumang bahagi ng Web site, Mga Nilalaman o Mga Serbisyo maliban kung tahasang pinahintulutan ng ChatRandom sa sulat, kabilang ng walang limitasyon, ang pag-post o pagpapadala ng anumang pagpapatalastas, pag-iisponsor, o mga pagtataguyod sa, o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, Website, o Mga Nilalaman. Ang paggamit ng Web site o Mga Nilalaman o Mga Serbisyo sa anumang paraan na hindi hayagang pinahintulutan ng Mga Tuntunin ay ipinagbabawal, at maaaring maaksyunang sa ilalim ng Estados Unidos o ng internasyonal na batas. Sumasang-ayon kang huwag i-access ang Website, o Mga Nilalaman o Mga Serbisyo gamit ang anumang teknolohiya o paraan bukod sa mga video streaming ng mga pahina ng Serbisyo mismo o iba pang tahasang pinahintulutang paraan na maaaring italaga ng ChatRandom. Sumasang-ayon ka na huwag gamitin o ilunsad ang anumang mga awtomatikong sistema, kasama ng walang limitasyon, ang "robots", "spiders" o "offline na mga mambabasa" na uma-access ng Website, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo. Ang ChatRandom ay inirereserba ang karapatan na alisin o suspendihin ang access sa Website, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo ng walang paunang abiso.

Hindi mo maaaring i-duplicate, i-publish, ipakita, baguhin, palitan, ipamahagi, gumanap, paparisan, kopyahin, ibenta, muling ibenta, samantalahin, o lumikha ng mga hinangong gawa mula sa anumang bahagi ng Web site o Mga Nilalaman o Mga Serbisyo maliban kung tahasang pinahintulutan ng ChatRandom sa sulat o bilang hayagang nakalahad dito. Sumasang-ayon kang hindi mo aalisin, tatakpan, o babaguhin ang anumang mga pagkilala, kredito o legal, intelektwal na ari-arian o mga pansariling mga paunawa, o marka, o mga logo na nakapaloob sa Web site o sa Mga Nilalaman o Mga Serbisyo. Sumasang-ayon kang hindi mangonglekta o aani ng anumang Personal na Makikilalang Impormasyon, mula sa Mga Serbisyo, o gamitin ang sistema ng komunikasyon na ibinigay sa pamamagitan ng Mga Serbisyo (hal., mga komento) para sa anumang mga komersyal na layunin ng pangangalap. Sumasang-ayon kang hindi hihingiin, para sa komersyal na layunin, ang sinumang mga gumagamit ng Serbisyo o Web site. Sa iyong paggamit ng Mga Nilalaman ng Web site, o Mga Serbisyo, ikaw ay susunod sa lahat ng naaangkop na batas, regulasyon, mga tuntunin, mga kautusan, at mga ordinansa.

Nauunawaan mo na kapag ginagamit mo ang Mga Serbisyo, ikaw ay malalantad sa Mga Nilalaman mula sa iba't ibang mga mapagkukunan, at na ang ChatRandom ay hindi mananagot para sa katumpakan, pagiging kapaki-pakinabang, kaligtasan, o intelektuwal na karapatan sa o nauugnay sa ganoong Mga Nilalaman. Higit mo pang mauunawaan at kikilalanin na maaari kang malantad sa Mga Nilalaman na hindi tumpak, nakakasakit, malaswa, hindi kanais-nais, tahasang sekswal, o na naglalaman ng kahubdan, at sumasang-ayon kang di hahabulin at sa pamamagitan nito ay kusang talikdan, ang anumang legal o patas na karapatan o mga remedyo na mayroon ka o maaaring mayroon ka laban sa ChatRandom na may paggalang doon.

Ang aming sistema ng pag-uulat sa komunidad ay ginagawa ang pinakamahusay nito, na tanggalin ang mga hindi adultong gumagamit ng site na ito. Dapat ka pa ring magkaroon ng kamalayan na maaaring makatagpo ka ng tao sa ilalim ng edad na 18 na hindi pa natatanggal. Kung ikaw ay makatagpo nito ay mangyaring iulat ito kaagad sa pamamagitan ng pag-click sa ulat. Ang paglalantad ng iyong sarili sa mga bata ay isang malubhang krimen at kami ay nakikipagtulungan ng mabuti sa mga alagad ng batas upang tulungan silang mahanap at usigin ang mga responsable.

Ang mga espesyal na tuntunin ay maaaring magamit sa ilang mga produkto o Mga Serbisyo na inaalok sa Web site, o sa anumang mga sweepstake, paligsahan, o mga promosyon na maaaring inaalok sa Web site. Ang nasabing mga espesyal na tuntunin (na maaaring kabilang ang opisyal na mga patakaran at mga petsa ng ekspirasyon) ay maaaring nai-post na may kaugnayan sa naaangkop na mga produkto, serbisyo, mga sweepstake, paligsahan, pag-promote, o tampok na aktibidad. Sa pagsali sa mga tulad na mga sweepstake o paligsahan o paglahok sa mga nasabing mga pag-promote ikaw ay magiging saklaw ng Mga Termino o Mga Panuntunan na iyon. Hinihimok namin kayo na basahin ang mga naaangkop na Mga Tuntunin o Mga Patakaran, na naka-link mula sa mga partikular na aktibidad, at upang suriin ang aming Mga Patakaran sa Pribasiya na kung saan, bilang karagdagan sa Mga Tuntunin na ito, ay sumasaklaw sa anumang impormasyon na isinumite mo na may kaugnayan sa naturang mga sweepstake, paligsahan at mga promosyon. Anumang naturang espesyal na mga tuntunin o alituntunin ay bilang karagdagan sa Mga Tuntunin na ito at, sa kaganapan ng isang hindi pagkakasundo, anumang naturang termino ay mangingibabaw sa Mga Tuntuning ito.

4) Patakaran sa Pribasiya

Mangyaring suriin ang Patakaran sa Pribasiya sa "Privacy" para sa Web site. Sa paggamit o pagbisita sa Website o sa Mga Nilalaman o Mga Serbisyo, ikaw ay nagpapahayag ng iyong pagsang-ayon sa Patakaran sa Pribasiya. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Patakaran sa Pribasiya sa "Privacy", ay hindi ka awtorisadong gamitin ang Web site. Ang Mga Tuntunin ng Patakaran sa Pribasiya ay kasama dito sa pamamagitan ng sangguning ito.

5) Password at Seguridad ng Account

Ang Web site ay maaaring maglaman ng mga tampok na nangangailangan ng pagpaparehistro (hal., kapag ikaw ay nagparehistro para sa isang account o isang paligsahan). Sumasang-ayon ka na magbigay ng tama, kasalukuyan at kumpletong impormasyon tungkol sa iyong sarili kapag sinenyasan. Kung ikaw ay magbibigay ng anumang impormasyon na hindi tama, hindi pangkasalukuyan o hindi kumpleto, o ang ChatRandom ay may makatwirang batayan upang maghinala na ang naturang impormasyon ay hindi tumpak, hindi pangkasalukuyan o hindi kumpleto, ang ChatRandom ay maaaring alisin o tanggalin ka mula sa Web site o paligsahan, sa sarili nitong paghuhusga. Ang ChatRandom ay inilalaan ang karapatan na magsagawa ng nararapat na hakbang laban sa sinumang tao o nilalang na sadyang nagbibigay ng mali o nakaliligaw na impormasyon upang makakuha ng access sa mga bahagi ng Web site na kung hindi ay tatanggihan.

Sa oras na magrehistro ka para sa online access sa account, maaaring kailanganin mong pumili ng isang username at password na gagamitin kasama ng iyong account. Ikaw ang responsable para sa pagpapanatili ng pagiging kompidensiyal ng iyong password, kung mayroon man, at ang ganap na responsable para sa lahat ng mga paggamit ng iyong password at transaksyon na isinasagawa sa iyong account, sa pamamagitan mo o ng iba pa. Sumasang-ayon ka na (a) mag-log out sa iyong account sa dulo ng bawat sesyon; (b) panatilihing kumpidensyal ang iyong password at hindi ito ibabahagi sa sinuman; at (c) agad na ipapaalam sa ChatRandom ang anumang di-awtorisadong paggamit ng iyong password o account o iba pang paglabag ng seguridad. Ang ChatRandom ay may pahintulot na kumilos sa mga tagubilin na natatanggap sa paggamit ng iyong password, at hindi mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala na maidudulot ng iyong pagkabigong sumunod sa Seksyon na ito. Sumasang-ayon kang hindi iiwasan, sisirain o kung hindi man ay gagambalain ang mga tampok ng Serbisyo na may kaugnayan sa seguridado mga tampok na pinipigilan o nililimitahan ang paggamit o pagkopya ng anumang Mga Nilalaman o ipatupad ang mga limitasyon sa paggamit ng Mga Serbisyo o ng Mga Nilalaman nito.

6) Mga Karapatan sa Pag-aari

Kinikilala mo at sumasang-ayon ka na, sa pagitan mo at ng ChatRandom, ang lahat ng karapatan, titulo, at interes sa at sa Web site, Mga Nilalaman, at Mga Serbisyo kabilang ng walang limitasyon ang anumang patente, copyright, trademark, mga lihim sa pangangalakal, imbensyon, dunong, at lahat ng iba pang mga intelektuwal na karapatan ay pag-aari ng eksklusibo ng ChatRandom o mga tagapaglisensya nito, ay may-bisa at maipatutupad, at ay protektado ng mga batas sa intelektwal na ari-arian ng Estados Unidos at iba pang naaangkop na mga batas. Anumang pagtatangka upang gamitin, muling ipamahagi, i-reverse engineer, o i-disenyo muli ang impormasyon, code, mga video, tekstuwal o visual na materyales, grapiko, o modulo na nakapaloob sa Web site para sa anumang ibang layunin ay ipinagbabawal. Ang ChatRandom at mga tagapaglisensya nito ay taglay ang lahat ng karapatan na hayagang ibinigay sa at para sa Website, Mga Serbisyo at Mga Nilalaman.

Copyright: Sa pagitan mo at ng ChatRandom, kinikilala mo at sumasang-ayon na ang lahat ng Mga Nilalaman at Mga Serbisyo na kasama sa Web site, tulad ng teksto, grapiko, mga logo, mga icon, mga video, mga larawan, media, data, awdiyo, biswal, animasyon, software at iba pang mga impormasyon at materyales, ay ang copyright at ari-arian ng ChatRandom o ng mga tagapagtustos ng mga nilalaman nito at protektado ng internasyonal na batas sa copyright ng US. Ang pahintulot ay ibinibigay na sa elektronikong paraan ay kopyahin at i-print ang hard copy ng mga bahagi ng Web site o Mga Nilalaman para sa tanging layunin ng paggamit ng Web site bilang isang personal na panloob na mapagkukunan o kung hindi man para sa kanyang inilaang layunin, na ibinigay na ang lahat ng mga hard copy ay dala ang lahat ng karapatang-kopya at trademark, at iba pang naaangkop na intelektwal na ari-arian at pag-aaring mga marka at mga abiso. Anumang iba pang paggamit, kabilang ang muling paglikha, pagbabago, pamamahagi, pagpapadala, muling paglalathala, pag-display o pagganap, ng Mga Nilalaman ng Website, o Mga Serbisyo ay mahigpit na ipinagbabawal.

Mga Tatak-pangkalakal:Ang mga tatak-pangkalakal, mga tatak-serbisyo, mga logo, mga slogan, mga pangalan ng pangangalakal at damit-pangangalakal na ginamit sa Web site na ito ay pagmamay-ari ng ChatRandom o ng mga tagapaglisensya nito. Nang hindi nililimitahan ang mga nabanggit, ang "ChatRandom" ay ang trademark ng ChatRandom. Ang Di-awtorisadong paggamit ng anumang mga tatak-pangkalakal ng ChatRandom ay maaaring isang paglabag sa batas sa tatak-pangkalakal ng pederal o estado. Anumang ikatlong partidong mga pangalan o tatak-pangkalakal na magagamit sa Web site ay hindi bumubuo o nagpapahiwatig ng kaugnayan, pageendorso, o rekomendasyon sa pamamagitan ng ChatRandom, o ng ChatRandom sa pamamagitan ng mga ikatlong partido.

7) Ang iyong Bayad-danyos sa ChatRandom

SUMASANG-AYON KA NA INDEMNISAHAN, IPAGTANGGOL AT PANATILIHIN ANG CHATRANDOM, ANG MGA OPISYAL, DIREKTOR, EMPLEYADO, AHENTE, MGA KINATAWAN, SUBSIDIARY, KAAKIBAT, LISENSYA, KASOSYO, MGA NAGBIBIGAY SERBISYO AT IBA PANG MGA KUMIKILOS NG SABAY DITO, NA WALANG KASALANAN SA ANUMANG PAGKALUGI, PANANAGUTAN, PAGHAHABOL, PINSALA, OBLIGASYON, DEMANDA, GASTOS O UTANG, AT BAYARIN KABILANG NG WALANG LIMITASYON ANG MAKATWIRANG BAYAD SA ABUGADO, NA GINAWA MO O SA NGALAN MO NG O SA ANUMANG IKATLONG PARTIDO DAHIL SA O NAGMULA SA (A) IYONG KONEKSYON, PAG-POST, O PAGSUMITE SA O PAGGAMIT NG WEB SITE O ANG MGA NILALAMAN O MGA SERBISYO O PAGSUSUMITE; (B) IYONG PAGLABAG NSA MGA TUNTUNIN NA ITO, ANUMANG NAAANGKOP NA MGA BATAS, O NG MGA KARAPATAN NG CHATRANDOM O SINUMANG IKATLONG PARTIDO, KABILANG NG WALANG LIMITASYON ANG ANUMANG COPYRIGHT, PAG-AARI, O KARAPATAN SA PRIBASIYA; O (C) ANUMANG PAGHAHABOL NA ANG IYONG PAGSUSUMITE AY NAGING SANHI NG PAGKAPINSALA NG IKATLONG PARTIDO.

8) Mga Nilalaman na Ginawa ng Gumagamit

a) Mga Serbisyo sa Komunikasyon:Ang Web site ay maaaring maglaman ng mga lugar kung saan maaari kang mag-iwan ng mga komento o mga puna, mga lugar ng pag-chat, mga blog, mga serbisyong bulletin board , pokus group, porum, mga sweepstake, mga paligsahan, mga laro, mga komunidad, mga kalendaryo, at/o iba pang mga mensahe o pasilidad ng komunikasyon na idinisenyo upang maaari ka at ang ibang tao na makipagkomunikasyon sa ChatRandom at sa iba pang mga gumagamit ng Web site (sa pinagsama-sama,“Mga Serbisyo sa Komunikasyon”). Ang mga opinyon na ipinahayag sa Mga Serbisyo sa Komunikasyon ay ipinapakita lamang ang (mga) opinyon ng mga kalahok at hindi maaaring sumalamin sa (mga) opinyon ng ChatRandom. Kinikilala mo na ang iyong mga pagsusumite sa Web site ay maaaring maging o magamit ng iba. Sumasang-ayon ka na magpo-post, magpapadala at tatanggap lamang ng mga mensahe at ng mga materyales na alinsunod sa Mga Tuntunin at nauugnay sa partikular na Mga Serbisyo sa Komunikasyon.

b) Mga Ipinagbabawal na Mga Pagkilos:Sumasang-ayon ka na ang mga sumusunod na pagkilos ay ipinagbabawal at bumubuo ng isang materyal na paglabag ng Mga Tuntunin. Ang listahang ito ay hindi ginawa upang maging lubusan, at ang ChatRandom ang may karapatan upang matukoy kung anong uri ng pag-uugali ang isinasaalang-alang nito na hindi naaangkop sa paggamit ng Web site. Sa kaso ng mga hindi naaangkop na paggamit, ang ChatRandom o ang nagdisenyo nito ay maaaring gumawa ng mga pagkilos ayon sa sarili nitong paghuhusga.

Bilang halimbawa, at hindi bilang isang limitasyon, sumasang-ayon ka na kapag ginamit ang Web site, Mga Nilalaman, Mga Serbisyo o isang Serbisyong Komunikasyon, ay hindi mo:

 1. Gagamitin ang Web site, Mga Nilalaman o Mga Serbisyo para sa anumang layunin o gagawa ng anumang pagkilos na labag sa lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas, regulasyon, mga code, o mga panuntunan.
 2. Lalabagin ang anumang code ng pag-uugali o iba pang mga alituntunin na maaaring naaangkop para sa anumang partikular na Serbisyong Komunikasyon.
 3. Gagawin ang anumang pagkilos na magpapatupad ng isang hindi makatwiran o lubhang napakalaking load sa mga inprastraktura ng Web site o kung hindi man ay sa paraan na maaaring may masamang epekto sa pagganap ng Web site o paghigpitan o pagbawalan ang iba pang mga gumagamit mula sa paggamit at pagtatamasa sa mga Serbisyo sa Komunikasyon o ng Web site.
 4. Gamitin ang Web site para sa hindi awtorisadong pag-frame ng o pag-link sa, o pag-access sa pamamagitan ng mga awtomatikong aparato, mga bot, mga ahente,pag-scrape, mga script, intelihenteng paghahanap o anumang katulad na paraan ng pag-access ng Mga Nilalaman o Mga Serbisyo.
 5. Pagsamasamahin, kopyahin, i-duplicate, i-publish, o gawing magagamit ang alinman sa Mga Nilalaman o Mga Serbisyo o anumang mga materyales o mga impormasyon mula sa Web site para sa mga ikatlong partido sa labas ng Web site na sa anumang paraan o iba pang mga materyales o impormasyon mula sa Web site.
 6. Magbintang, mang-api, mang-abuso, manggipit, lihim na subaybayan, maliitin, takutin o magtangi laban sa iba o kung hindi man ay lumalabag sa mga karapatan (tulad ng karapatan sa pribasiya at publisidad) ng iba o magbunyag ng personal na impormasyon ng isa pang gumagamit hal. mapoot na pagsasalita.
 7. Maglathala, mag-post, mag-upload, mamahagi o magpakalat ng anumang mapanirang-puri, lumalabag, o labag sa batas na paksa, pangalan, materyal, nilalaman, video, imahe, audio, caption, o impormasyon hal. pang-aabuso sa hayop, pang-aabuso sa mga droga o sangkap, mga aksidente, mga patay na katawan at mga katulad na mga bagay. Hindi ka pinahihintulutan na magbigay ng isang Isinumite na naglalaman ng mga grapiko o hindi kinakailangang karahasan (sa iyong sarili o sa iba) o nagpapakita sa iyong sarili o sa ibang tao na nasasaktan, tinutuligsa, o pinapahiya.
 8. Mag-upload o i-download ang mga file na naglalaman ng software o iba pang materyal na protektado ng mga batas sa intelektwal na ari-arian o iba pang mga batas, maliban na lamang kung pagmamay-ari mo o kinokontrol mo ang mga karapatan, pamagat, o interes patungo roon o natanggap mo ang lahat ng kinakailangang mga pahintulot o mga karapatan.
 9. Mag-upload o magpadala ng mga file na naglalaman ng mga virus, sirang mga file, o iba pang mga katulad na software o mga programa na maaaring makapinsala sa pagpapatakbo ng komputer ng iba.
 10. Gamitin ang Web site upang gawing magagamit ang mga hindi hinihinging patalastas o pang-promosyon na mga materyales, mga spam, mga iskemang pyramid, mga kadenang sulat, o katulad na mga hindi awtorisadong pagpapatalastas o panghihingi o pagsasagawa o pagpapasa ng mga pagsisiyasat.
 11. Anihin o kung hindi man ay mangolekta ng impormasyon tungkol sa iba pa, kabilang ang mga email address, ng wala ang kanilang pahintulot.
 12. I-download ang anumang file o materyal na nai-post sa pamamagitan ng isa pang gumagamit ng Serbisyong Komunikasyon na alam mo, o makatwirang dapat alam mo na, ay hindi maaaring maibahagi ng ligal sa ganitong paraan.
 13. Mameke o magtanggal ng anumang mga pagpapatungkol sa may-akda, legal o iba pang mga abiso, o mga pansariling titulo o mga tatak ng pinagmulan o pinagkunan.
 14. Limitahan o pagbawalan ang iba pang mga gumagamit mula sa paggamit at pagtamasa sa Serbisyo sa Komunikasyon.
 15. Masangkot sa anumang mga pagkilos na, sa paghatol ng ChatRandom, ay inilalantad ito o ang anumang ikatlong partido sa mga potensyal na pananagutan o pinsala ng anumang uri.

Kung ikaw ay gumagamit, tumitingin, o ina-access ang Web site ng labag sa Mga Tuntunin, o kung paulit-ulit kang lumabag sa Mga Tuntunin o copyright ng ikatlong partido, taglay namin ang karapatan upang wakasan ang mga pahintulot o mga karapatan na ipinagkaloob sa iyo ng ChatRandom at taglay namin ang lahat ng aming mga karapatan sa ilalim ng Kasunduang ito, sa batas at sa katarungan.

c) Mga Materyales ng Gumagamit: Anuman at lahat ng mga nilalaman, mga komento, mga tanawin,mga impormasyon, mga datos, mga teksto, mga video, mga larawan, mga caption, mga musika,mga tunog, mga grapiko, mga larawan, mga software, mga code, mga audio, mga tunog, mga musika, audio visual na mga kumbinasyon, interactive na mga tampok, mga puna, dokumentasyon, larawan, mga talakayan, balita, mga artikulo, mga mensahe, mga pag-post, mga listahan, at iba pang mga materyales, tiningnan sa, naa-access sa pamamagitan ng, na ipinapakita sa, nai-post sa, ipinadala, ini-stream, o ipinamahagi o kung hindi man ay ginawang magagamit sa pamamagitan ng Web site, mga Serbisyo sa Komunikasyon sa pamamagitan ng mga gumagamit o iba pang mga ikatlong partido (" Mga Materyales ng Gumagamit ") ay mahigpit na para lamang sa tao kung saan nagmula ang Mga Materyales ng Gumagamit, na siyang tanging responsable para sa mga nilalaman nito. Ang paggamit ng o pag-asa sa mga Materyales ng Gumagamit ay ganap na nasa iyong sariling peligro lamang at ang ChatRandom ay hayagang itinatatwa ang anuman at lahat ng pananagutan na may kaugnayan sa mga Materyales ng Gumagamit. Ang ChatRandom ay hindi mapapatunayan, masusubaybayan, o mag-eendorso ng anumang mga Materyales ng Gumagamit ng sinumang mga gumagamit o iba pang mga tagapaglisensya , o anumang opinyon, rekomendasyon, o pa yo na ipinahayag sa ganyang bagay at hindi rin magagarantiya ang kanilang pagiging maaasahan. Walang pangyayari na ang ChatRandom o mga supplier nito o mga ahente ay mananagot sa anumang paraan para sa anumang mga Materyales ng Gumagamit.

Kinikilala mo at sumasang-ayon na ang ChatRandom ay maaari o hindi maaaring i-pre-screen o i-monitor Ang Mga Materyales ng Gumagamit, ngunit na ito at ang mga nagdisenyo nito ay may karapatan (ngunit hindi ang obligasyon) sa kanilang sariling paghuhusga na i-pre-screen, i-monitor, tanggihan, tanggalin, ilipat, alisin, isuspinde, i-block, at/o higpitan ang pag-access sa Website at anumang Mga Nilalaman o Mga Materyales ng Gumagamit na magagamit sa ng Web site. Nauunawaan mo na sa paggamit ng Web site, ay maaari kang malantad sa Mga Materyales ng Gumagamit na maaari mong ituring na hindi kanais-nais o di nararapat o na maaaring maglaman ng kahubdan o pang-adulto na o tahasang sekswal na mga materyal. Ang ilan sa mga nilalaman ng Web site na ito ay maaaring makainsulto sa iyo. Kung sa tingin mo na ang Mga Nilalaman ay lumalabag sa Mga Tuntunin, ay i-"tag" o "i-bandila" mo ang daloy ng video na iyong pinapanood upang maisumite ito para sa pagsusuri namin. Sumasang-ayon ka na dapat mong suriin, at pasanin ang lahat ng mga panganib na kaugnay sa, ang paggamit o pagkalantad sa anumang Materyales ng Gumagamit na nai-post ng iba.

Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, ang ChatRandom at mga nagdisenyo nito ay may karapatan sa pansamantala o permanenteng pag-alis, pagtanggal, pagharang, pagsuspinde o paghigpit sa iyong account o pag-access sa Website o anumang Mga Nilalaman o Materyales ng User sa Website na lumalabag sa Mga Tuntuning ito o kung hindi man ay hindi kanais-nais, o nakakasakit na sa sariling paghuhusga ng ChatRandom, kabilang ng walang limitasyon ang pag-alis o pagpalit sa iba pang mga salita para sa bastos o hindi naaangkop na pananalita. Sumasang-ayon ka na ang ChatRandom ay walang pananagutan para sa naturang pag-alis, pagtanggal, pag-block, pagsuspinde, o paghihigpit o anuman sa mga aksiyong ginawa alinsunod sa Seksyon na ito.

Higit mo pang kinikilala at sinasang-ayunan na hindi ka aasa sa Web site o anumang Mga Nilalaman o Mga Serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng Web site. Kami ay hindi mananagot sa anumang mga pagkakamali o pagtanggal sa Mga Materyales ng Gumagamit o naka-embed na mga hyperlink sa bagay na iyon o para sa anumang mga resulta na nakuha mula sa paggamit ng naturang impormasyon. Sa walang pangyayari na ang ChatRandom o mga supplier nito o mga ahente ay mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala na dulot ng iyong pag-asa sa naturang Materyales ng Gumagamit.

Maliban sa hayagang pagpapahintulot sa ilalim ng batas ng copyright o kung hindi man ay hayagang nakalahad ditto ay, hindi mo gagayahin, muling ipamamahagi, muling ipapadala , ilalathala o komersyal na aabusuhin ang mga na-download na nilalaman ng walang inihayag na pahintulot ng ChatRandom at ng may-ari ng copyright . Hindi mo maaaring ibenta, iparenta o arkilahin ang access sa o paggamit ng Web site o Mga Serbisyo nito. Hindi mo dapat gamitin ang Web site o anumang Mga Nilalaman o Mga Serbisyo sa anumang oras para sa anumang layunin na labag sa batas o ipinagbabawal ng Mga Tuntunin at iba pang mga kondisyon at mga abiso sa Web site at dapat ay sumunod sa lahat ng naaangkop na lokal, estado, pederal, pambansa o pandaigdig na batas, mga patakaran, mga regulasyon,mga ordinansa , mga kautusan, mga batas, mga code, mga utos, mga regulasyon, o mga kasunduan ng anumang pamahalaan o ng anumang kinatawan ng regulasyon na saklaw ng batas. Hindi mo dapat gamitin ang Web site sa anumang paraan na maaaring makapinsala, hindi paganahin, pahinain o makaabala sa paggamit ng iba pang mga gumagamit ng Web site o ng Mga Serbisyo o ng Mga Nilalaman. Hindi ka maaaring magtangkang kumuha ng di-awtorisadong pag-access sa mga site sa Web sa pamamagitan ng pag-hack o iba pang di-awtorisadong paraan. Hindi ka maaaring magtangkang kumuha o makakuha ng anumang Mga Nilalaman o Mga Serbisyo sa pamamagitan ng anumang paraan na hindi sadyang ginawang magagamit mo sa pamamagitan ng Web site.

d) Mga Pagsumite:Ikaw ang tanging responsable para sa mga Materyales ng Gumagamit na iyong ipo-post , ididisplay , ibabahagi, i-stream , i-email, i-papadala o kung hindi man ay gagamitin sa pamamagitan ng Web site o ng Mga Serbisyo ("Isinumite sa"). Ang lahat ng mga Pagsusumite ay nakabatay sa Mga Tuntunin at sumasang-ayon ka na hindi ka magsusumite ng anumang Isinumite na lumalabag sa Mga Tuntunin. Nauunawaan mo na ang ChatRandom ay hindi ginagarantiya ang anumang pagiging kompidensiyal na may paggalang sa anumang Pagsusumite ng iyong isinumite. Ang ChatRandom ay walang obligasyon na mag-post o gumamit ng anumang Pagsusumite at maaaring alisin, tanggalin, harangan, isuspinde, tapusin, o higpitan ang access sa anumang Isinumite sa anumang oras sa sarili nitong paghuhusga. Kinikilala mo at sumasang-ayon na ang ChatRandom ay may karapatan na alisin, tanggalin, harangan, isuspinde, tapusin , o paghigpitan ang iyong Pagsusumite o account o ang iyong access sa Website, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo ng permanente o pansamantala at walang paunang abiso, kung ang ChatRandom ay itinalaga na mayroon kang naging, o kung ikaw ay natukoy sa pamamagitan ng iba pang mga gumagamit upang maging (alinman sa isang beses o paulit-ulit ), hindi kanais-nais sa iyong Isinumite o kung ang iyong paggamit ng Website, MgaSerbisyo, o Mga Nilalaman ay lumalabag sa Mga Tuntunin. Para maiwasan ang duda, kung ang iyong Pagsusumite ay "nilaktawan", " nai-flag ", "iniulat " o "nai-tag " sa pamamagitan ng iba pang mga gumagamit ng alinman sa isang beses o paulit-ulit para sa mga naunang nabanggit, kung gayon, taglay namin ang karapatan upang isagawa ang nabanggit na pagkilos. Sumasang-ayon ka na ang ChatRandom ay walang pananagutan para sa naturang pag-alis, pagtanggal, pag-block, pagsuspinde, pagwawakas, o paghihigpit o anuman sa mga aksiyong ginawa alinsunod sa Seksyon na ito. Ang mga paglabag ng Mga Tuntunin sa Paggamit ay maaaring magresulta sa isang babalang abiso o pagwawakas ng iyong account.Kung nilabag mo ang Mga Tuntunin ay inirereserba namin ang karapatang pansamantala o permanenteng wakasan ang iyong account o wakasan o harangan ang iyong access sa Website, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo.

Sa paggawa ng Pagsusumite, kinakatawan mo at ginagarantiya na ang iyong Isinumite ay totoo, iyong sariling mga orihinal na trabaho, at hindi lumalabag sa mga karapatan ng iba pang mga tao o nilalang, at na ikaw at ang iba pang mga taong nabanggit o ipinakita sa iyong Isinumite ay tinatanggal ang anumang mga paghabol sa ChatRandom o ng paggamit ng nagdisenyo, pag-post, pagkopya, pagbabago, transmission, o pamamahagi ng Isinumite o anumang bahagi doon. Isinasaad mo at ginagarantiyahan na pagmamay-ari mo ang lahat ng karapatan, titulo, at interes, kabilang ang mga karapatang-kopya, sa iyong Isinumite, at hawak ang lahat ng kinakailangang mga lisensya o paglabas ukol sa mga nilalaman ng iyong Pagsusumite at pahintulot at mga karapatan na gamitin, i-post, kopyahin, baguhin, ipamahagi, i-stream, o ipadala ang iyong Pagsusumite. Sumasang-ayon ka na ikaw ay tanging responsable para sa pagmamay-ari mo ng Pagsusumite at ang mga kahihinatnan ng Pagsusumite at ang streaming, paghahatid, pagpapakita o pag-publish ng iyong Isinumite sa Serbisyo. Dapat mong suriin at pasanin ang lahat ng mga panganib na kaugnay sa iyong pagsisiwalat ng anumang Isinumite.

Sa paggawa ng isang Pagsumite, binibigyan mo ang ChatRandom at ang mga licensee nito, mga assignee at mga designee ng isang hindi mababawi, naitatalaga, maililipat, ganap na sub- licensable (sa pamamagitan ng maramihang mga antas ng sublicensees), panghabang-buhay, pang buong mundo, royalty -free, ganap nang nabayaran, di -eksklusibong karapatan at lisensya, sa sarili nilang pagpapasya, upang gamitin, ipamahagi, i-stream, paparisan, i-post, baguhin, kopyahin, pagsamahin, iakma, ilathala, isalin, umarkila, paupahan, ibenta, muling ibebenta, o ipakita (pang publiko o kung hindi man) , gawing magagamit sa online o elektronikong ipadala, at isagawa, at lumikha ng mga hinangong gawa ng iyong Pagsusumite (sa kabuuan o sa bahagi), kasama ang iyong pangalan o anumang bahagi doon at lungsod/bayan/bansa ng paninirahan, sa pagpapasya ng ChatRandom, sa Web site o sa ibang lugar, at upang gamitin, kopyahin, iangkop, ipamahagi, o isama ang lahat o anumang bahagi ng iyong Isinumite sa iba pang mga pagpapatalastas, pag-promote, pananaliksik, pag-aaral o iba pang mga materyales sa anumang format o medium o channel na kilala ngayon o mai-dedevelop sa hinaharap. Ikaw ay sumasangayon na talikdan ang anumang karapatan na siyasatin ang naturang paggamit at anumang mga paghahabol na batay sa pamagat, pribasiya, pagiging kompidensiyal, publisidad, paninirang-puri, maling paggamit, intelektuwal na ari-arian o katulad na mga pag-angkin para sa anumang paggamit ng iyong Pagsusumite. Ikaw din ay sumasang-ayon na magbibigay sa bawat gumagamit ng Website, Mga Nilalaman at Mga Serbisyo ng isang hindi- eksklusibong lisensya upang tignan, gamitin, at i-access ang iyong Isinumite sa pamamagitan ng Website kung pinahihintulutan sa pamamagitan ng pag-andar ng Serbisyo at sa ilalim ng Mga Tuntunin na ito.

9) Paunawa at Pamamaraan para sa Pagsasagawa ng Paghahabol ng Karapatang-ari o sa Paglabag sa Intelektwal na Ari-arian

Ang ChatRandom ay maaari, sa naaangkop na mga pagkakataon at sa sarili nitong paghuhusga, na huwag paganahin at/o wakasan ang paggamit ng Website, Mga Nilalaman, o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa mga gumagamit na lumalabag sa intelektuwal na pag-aari ng iba. Kung naniniwala ka na ang iyong trabaho ay kinopya sa isang paraan na bumubuo ng paglabag sa copyright, o ang iyong mga intelektuwal na karapatan na kung hindi man ay nilabag, mangyaring magbigay sa Ahente ng Copyright ng ChatRandom ng isang Abiso na naglalaman ng mga sumusunod na impormasyon:

 1. isang elektroniko o pisikal na lagda ng taong may pahintulot na kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright o iba pang mga interes sa intelektuwal na ari-arian;
 2. isang paglalarawan ng gawang na-copyright na o iba pang mga intelektuwal na ari-arian na sinasabi mong nilabag;
 3. isang paglalarawan ng kung saan sa Web site matatagpuan ang materyal na sinasabi mo ay lumalabag (pagbibigay ng (mga) URL sa nilalaman ng isang email ay ang pinakamahusay na paraan upang matulungan ang ChatRandom na hanapin ang nilalaman ng mabilis);
 4. ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, at email address;
 5. isang pahayag galing sa iyo na ikaw ay may magandang loob na paniniwala na ang mga pinagtatalunang paggamit ay hindi pinahintulutan ng may-ari ng copyright, ng ahente nito, o ng batas;
 6. isang pahayag galing sa iyo, na ginawa sa ilalim ng multa ng perjury, na ang impormasyon sa itaas ng iyong Abiso ay tumpak at ikaw ang copyright o intelektuwal na may-ari o awtorisadong kumilos sa ngalan ng copyright o intelektuwal na may-ari.

Kung ikaw ay may magandang loob na paniniwala na ang isang abiso ng paglabag sa copyright ay maling naideklara ng ChatRandom laban sa iyo, ang DMCA ay pinapayagan kang magpadala sa ChatRandom ng isang kontra-abiso.

Ang mga abiso at kontra-abisoNotices and counter-notices ay dapat na matugunan ang kasalukuyang nasa-batas na kinakailangan na ipinataw ng DMCA; tignan ang http://www.copyright.gov/ para sa mga detalye. Ang mga abiso ng mga paghabol ng copyright o iba pang mga paglabag sa intelektuwal na ari-arian at mga kontra-abiso ay dapat na maipadala sa Ahente ng Copyright ng ChatRandom na mapupuntahan sa mga sumusunod na paraan:

Address ng Pagsulat: ChatRandom, Inc. 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001
Email: [email protected]

Tiyaking alam mo kung ang Mga Nilalaman na iyong nakita sa ChatRandom ay lumalabag sa iyong copyright. Kung hindi ka tiyak kung ano ang iyong mga karapatan, o kung ang iyong copyright ay nilabag, dapat mo munang ng suriin ng kasama ang isang legal na tagapayo. Magkaroon ng kamalayan na maaaring may legal na kahihinatnan sa iyong bansa kung gumawa ka ng mali o hindi magandang loob na paratang ng paglabag sa copyright sa pamamagitan ng paggamit ng prosesong ito.

Mangyaring tandaan din na ang mga impormasyong ibinigay sa legal na abiso ay maaaring ipasa sa taong nagbigay ng pinaghihinalaang lumalabag na Mga Nilalaman.

10) Mga Link

Mga Link sa Ibang Websites at Mga Resulta ng Paghahanap: Ang Web site ay maaaring naglalaman ng mga link sa mga website na pinapatakbo ng iba pang mga partido. Ang Web site ay nagbibigay ng mga link sa iba pang mga website bilang isang kaginhawahan, at ang iyong paggamit ng mga site na ito ay nasa iyong sariling peligro. Ang naka-link na site ay hindi nasasailalim sa kontrol ng ChatRandom na kung saan ay hindi ito mananagot para sa nilalaman na magagamit sa pangatlong partido na site. Ang nasabing mga link ay hindi magpapahiwatig ng pag-endorso ng impormasyon o mga materyales sa anumang mga site at ang ChatRandom ay itinatatwa ang lahat ng pananagutan na may pagsasaalang-alang sa iyong pag-access, ang paggamit ng mga transaksyon sa mga naka-link na mga website. Kinikilala mo at sumasang-ayon na ang ChatRandom ay hindi magiging responsable o mananagot, ng direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala, pagkawala o iba pang mga paghabol na naging dahilan o pinaghihinalaang sanhi ng o may kaugnayan sa, pag-access, paggamit ng o pag-asa sa mga Website o anumang Mga Nilalaman o Serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng iba pang mga site o mapagkukunan.

Mga Link sa Web site:Maaari mong i-link ang isa pang website sa Web site ayon sa mga sumusunod na mga patakaran ng pag-uugnay: (i) ang hitsura, posisyon at iba pang mga aspeto ng anumang mga link ay maaaring hindi magiging makapipinsala o palalabnawin ang reputasyon ng ChatRandom o ng Web site; (ii) ang hitsura, posisyon at iba pang mga katangian ng mga link ay hindi maaaring lumikha ng mga huwad na hitsura na ang iyong site, negosyo, samahan o nilalang ay sinusuportahan ng, itinataguyod ng, kaakibat, o nauugnay sa ChatRandom o sa Web site; (iii) kapag pinili ng isang user, ang link ay dapat ipakita ang Web site ng full-screen at hindi sa loob ng isang "frame" sa inili-link na website; at (iv) Ang ChatRandom ay inirereserba ang karapatan upang bawiin ang pagsang-ayon nito sa mga link sa anumang oras at sa sarili nitong paghuhusga.

11) Mga Pagbabago sa Web site

Ang ChatRandom ay inirereserba ang karapatan sa anumang oras at na paminsan-minsan ay baguhin, isuspinde, harangan, wakasan, o hindi ipagpatuloy, pansamantala o permanente, ang Web site, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo, o anumang bahagi hinggil doon, na may o walang abiso. Sumasang-ayon ka na ang ChatRandom ay walang pananagutan sa iyo o sa kaninumang ikatlong partido para sa anumang pagbabago, suspensyon, pag-block, pagwawakas, o pagpigil ng Web site, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo.

12) Mga Karapatan sa Suspensyon at Termnasyon

Ang ChatRandom ay taglay ang karapatan, sa sarili nitong paghuhusga, na kaagad at nang walang abiso, na suspindihin o wakasan ang iyong access sa Web site, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo o anumang bahagi doon para sa anumang kadahilanan, kabilang nang walang limitasyon ang anumang paglabag mo sa Mga Tuntunin. Sumasang-ayon ka na ang ChatRandom ay walang pananagutan sa iyo o sa kaninumang ikatlong partido para sa anumang naturang suspensyon o terminasyon.

13) Pagtatatwa

ANG WEB SITE AT NILALAMAN AT ANG MGA IMPORMASYON, MGA SERBISYO, MGA PRODUKTO, MGA SWEEPSTAKE, MGA PALIGSAHAN,MGA GUHIT, O IBA PANG MGA GAWAIN NA INAALOK, NILALAMAN SA O IPINAPATALASTAS SA WEB SITE, KABILANG NG WALANG LIMITASYON ANG MGA TEXT, MGA VIDEO, MGA GRAPIKA AT MGA LINK, AY IBINIBIGAY SA ISANG "AS IS "AT "KUNG MAGAGAMIT "NA BASEHAN NA WALANG GARANTIYA NG ANUMANG URI, MAGING IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG. SA PINAKAMATAAS NA HANGGANAN NA PINAPAYAGAN NG BATAS, ANG CHATRANDOM AT TAGA-LISENSYA NITO, AT MGA MAY KAUGNAYANG PARTIDO AY NAGLILINAW NA ANG LAHAT NG PAGKATAWAN AT MGA GARANTIYA, INIHAYAG O IPINAHIWATIG, MAY KINALAMAN SA WEBSITE AT ANG MGA NILALAMAN, MGA IMPORMASYON, MGA SERBISYO, MGA PRODUKTO AT MGA MATERYALES NA MAGAGAMIT SA O SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE, KABILANG ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, MGA GARANTIYA NG KAKAYAHANG MAIBENTA O KAANGKUPAN PARA SA ISANG MISMONG LAYUNIN, TITULO, HINDI-PAGLABAG, KALAYAAN MULA SA COMPUTER VIRUS AT IPINAHIWATIG NA GARANTIYA NA NAGMULA SA KURSO NG PAGHARAP O TAKBO NG PAGGANAP. ANG IYONG PAGGAMIT NG WEB SITE O ANUMANG NILALAMAN O SERBISYO AYGANAP NA SARILI MONG PANANAGUTAN.

HANGGANG SA SUKDULANG HANGGANAN NA PINAPAYAGAN NG BATAS, ANG CHATRANDOM AY HINDI ISINASAMA ANG LAHAT NG GARANTIYA, KONDISYON, TUNTUNIN O PAGKATAWAN TUNGKOL SA KATUMPAKAN O PAGKAKUMPLETO NG NILALAMAN NA WEB SITE NA ITO O ANG NILALAMAN NG ANUMANG MGA WEB SITE NA NAKA- LINK SA WEB SITE AT IPINAPALAGAY NA WALANG PANANAGUTAN O PANANAGUTAN PARA SA ANUMANG (I) PAGKAKAMALI, MGA PAGKAKAMALI, O MGA KAMALIAN NG NILALAMAN, (II) PERSONAL NA PINSALA O PINSALA SA ARI-ARIAN, NG ANUMANG KLASE, NA BUNGA NG IYONG PAG-ACCESS SA AT PAGGAMIT NG AMING MGA SERBISYO, (III) ANUMANG WALANG PAHINTULOT NA PAG-ACCESS SA O PAGGAMIT NG AMING MAY SEGURIDAD NA SERVER AT/O ANUMAN AT LAHAT NG PERSONAL, AT KUMPIDENSYAL/O PAMPINANSYAL NA IMPORMASYON NA NAAKAIMBAK DITO, (IV) ANUMANG PAGGAMBALA O PAGTIGIL NG TRANSMISYON SA O MULA SA AMING MGA SERBISYO, (IV) ANUMANG MGA BUG, VIRUS, TROJAN HORSE, O ANG MGA KATULAD NITO NA MAAARING NAILILIPAT SA O SA PAMAMAGITAN NG AMING SERBISYO O NG ANUMANG IKATLONG PARTIDO, AT/O (V) ANUMANG PAGKAKAMALI O PAGTANGGAL SA ANUMANG NILALAMAN O PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PINSALA NG ANUMANG URI NA NAIPON BILANG ISANG RESULTA NG IYONG PAGSUSUMITE O ANG PAGGAMIT NG ANUMANG NILALAMAN NG POST, PAG-EMAIL, PAGPAPADALA, O KUNG HINDI MAN AY INIHAHANDOG SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO O WEBSITE. ANG CHATRANDOM AY HINDI NAGGAGARANTIYA, NAG-EENDORSO, GUMAGARANTIYA, O AAKUIN ANG PANANAGUTAN PARA SA ANUMANG PRODUKTO O SERBISYO O NAIPATALASTAS NA INAALOK NG IKATLONG PARTIDO SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO O ANUMANG NAKA-HYPERLINK NA SERBISYO O ITINAMPOK SA ANUMANG BANDILA O IBA PANG ADVERTISING, AT ANG CHATRANDOM AY HINDI MASASANGKOT SA O SA ANUMANG PARAAN AY MANANAGOT SA ANUMANG PAGSUBAYBAY O TRANSAKSYON SA KOMUNIKASYON SA PAGITAN MO AT NG IBA PANG GUMAGAMIT O IKATLONG PARTIDO NA NAGLALAAN NG PRODUKTO O SERBISYO. KUNG MAY MGA PAGBILI NG ISANG PRODUKTO O SERBISYO SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG DALUYAN O SA ANUMANG KAPALIGIRAN, DAPAT MONG GAMITIN ANG IYONG PINAKAMAHUSAY NA PAGPILI AT MAG-INGAT KUNG SAAN KINAKAILANGAN.

Na hindi nililimitahan ang nabanggit, ikaw ang responsable para sa pagkuha ng lahat ng mga kinakailangang pag-iingat upang siguruhin na ang anumang Mga Nilalaman, Mga Serbisyo, o access sa Web site ay libre sa mga virus o iba pang mapanganib na mga code.

14) Mga Limitasyon sa Pananagutan

SA PINAKAMATAAS NA HANGGANAN NA PINAPAYAGAN NG BATAS , ANG CHATRANDOM AT ANG MGA KAUGNAY NA PARTIDO AY INIWAWAKSI ANG LAHAT NG PANANAGUTAN, MAGING BATAY SA KONTRATA , BATAS SA KAPABAYAAN ( KABILANG NG WALANG LIMITASYON ANG KAPABAYAAN), MAHIGPIT NA PANANAGUTAN O ANUMANG TEORYA NA NAGMULA SA O KAUGNAY SA WEB SITE, PAGGAMIT, KAWALAN NG KAKAYAHANG MAGAMIT O PAGGANAP NG IMPORMASYON, NILALAMAN, SERBISYO, MGA PRODUKTO AT MGA MATERYALES NA MAGAGAMIT MULA SA O SA PAMAMAGITAN NG WEB SITE. WALANG PANGYAYARI NA ANG CHATRANDOM, MGA OPISYAL, DIREKTOR, EMPLEYADO, AHENTE O SINUMANG MGA KAAKIBAT NA NILALANG NA TAGATUSTOS AY MANANAGOT PARA SA ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, ESPESYAL, PAGPAPARUSA, NAGKATAON , HUWARAN O PINAGBUHATANG PAGKAWALA, GASTOS, O PINSALA, KAHIT NA ANG MGA TAO AT MGA NILALANG AY PINAYUHAN NA DATI NG POSIBILIDAD NG GANOONG MGA DANYOS . ANG MGA LIMITASYON AY DAPAT IPATUPAD SA KABILA NG ANUMANG PAGKABIGO NG ESENSYAL NA LAYUNIN O ANG PAGKAKAROON NG ANUMANG LIMITADONG LUNAS. NANG HINDI NILILIMITAHAN ANG MGA NABANGGIT, ANG PINAKAMALAWAK NA PINAGSAMA-SAMANG PANANAGUTAN NG CHATRANDOM NA NAGMULA SA O NA MAY KAUGNAYAN SA MGA TUNTUNIN SA O SA WEB SITE O ANG MGA NILALAMAN, MGA IMPORMASYON, MGA MATERYALES, MGA PRODUKTO O MGA SERBISYO SA O SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE AY HINDI LALAMPAS SA LIMAMPUNG DOLYARES (U.S.)

PARTIKULAR MONG KINIKILALA NA ANG CHATRANDOM AY HINDI MANANAGOT PARA SA MGA NILALAMAN O SA MAPANIRANG-PURI, MALASWA, NAKAKASAKIT, B ASTOS,TAHASANG SEKSWAL, PORNOGRAPIYA, HUBO’T HUBAD, O ILIGAL NA PAG-UUGALI O NILALAMAN NG SINUMANG IKATLONG PARTIDO AT ANG MGA PELIGRO NG PAGKAPINSALA O PINSALA MULA SA NABANGGIT AY NAKASALALAY NG GANAP SA IYO.

Mga Pagbubukod at Mga Limitasyon: Dahil ang ilang mga saklaw ay hindi pinapayagan ang mga limitasyon sa kung gaano katagal ang isang ipinahiwatig na warranty ay tumatagal, o ang pagbubukod o limitasyon ng pananagutan para sa kinahihinatnan o sinasadyang danyos, ang mga limitasyon sa itaas ay maaaring hindi angkop sa iyo. Ang Limitasyon ng Pananagutan ay ang pinakamataas na saklaw na pinahihintulutan ng naaangkop na batas.

15) Abiso na Kinakailangan ng Batas ng California

Alinsunod sa Seksiyon ng Batas Sibil ng California 1789.3, ang mga gumagamit ay may karapatan sa mga sumusunod na tukoy na mga karapatan ng abiso sa mga mamimili:

Ang pangalan, address at numero ng telepono ng mga provider ng Web site na ito ay ChatRandom 244 5th Ave. # 1835, New York, NY 10,001, 8008033978. Ang mga reklamo tungkol sa Web site, o sa Mga Nilalaman o Mga Serbisyo o mga kahilingan upang makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng mga ito sa Web site o Mga Nilalaman o Mga Serbisyo ay maaaring maipadala sa itaas na address o sa [email protected].

Ang Yunit ng Tulong sa Reklamo ng Dibisyon ng Mga Serbosyo ng Mamimili ng Departamento ng Consumer Affairs ng California ay maaaring sulatan sa 1625 North Market Boulevard, Suite S202, Sacramento, CA 95834 o sa telepono sa (916) 574-7950 o (800) 952-5210.

16) Sumasaklaw na Batas at Pagkakaunawaan

Ang mga Tuntuning ito ay pamamahalaan ng, at ay bibigyang-kahulugan sa ilalim ng, mga batas ng Estado ng California, USA, ng walang pagsasaalang-alang sa pagpili ng mga prinsipyo ng batas. Ikaw ay lubusang sumasang-ayon sa eksklusibong hurisdiksyon ng pederal at estadong korte na matatagpuan sa Santa Clara County, California, USA, upang ayusin ang anumang di-pagkakasundo na maaaring lumabas mula sa, sa ilalim ng, o na may kaugnayan sa Mga Tuntuning ito, bilang pinaka-maginhawa at angkop para sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa Mga Tuntuning ito. ANUMANG SANHI NG PAGKILOS O PAGHABOL NA MAAARING MAYROON KA NA MAY KINALAMAN SA MGA TUNTUNING ITO, ANG WEB SITE O ANG MGA NILALAMAN O SERBISYO AY KAILANGANG NAGSIMULA SA LOOB NG ANIM NA (6) BUWAN PAGKATAPOS ANG PAGHAHABOL O ANG PAGLABAS NG SANHI NG PAGKILOS O ANG GANOONG MGA PAGHAHABOL O SANHI NG PAGKILOS AY HAHADLANGAN.

Ang Web site ay kinokontrol sa loob ng Estados Unidos ng Amerika at nakadirekta sa mga indibidwal na nakatira sa Estados Unidos. Sa mga pumili i-access ang Web site mula sa mga lokasyon sa labas ng Estados Unidos ay gagawin ito sa kanilang sariling mga hakbangin, at ay responsable para sa pagsunod sa mga lokal na batas at kung sa lawak ng lokal na batas ay naaangkop. Ang ChatRandom ay hindi kumakatawan na ang Web site, Mga Nilalaman, o Mga Serbisyo ay naaangkop sa labas ng Estados Unidos ng Amerika. Ang ChatRandom ay inirereserba ang karapatan upang limitahan ang kakayahang magamit ang Website sa sinumang tao, heograpiko na lugar o hurisdiksyon sa anumang oras sa sarili nitong pagpapasya.

17) Force Majeure

Ang ChatRandom ay hindi mananagot sa anumang pagkaantala o pagkabigo upang gumanap na nagreresulta mula sa mga sanhi na labas sa makatuwirang kontrol nito o hindi inaasahang pangyayari tulad ng mga gawa ng kalikasan o Diyos, sunog, baha, lindol, aksidente, mga strike, giyera, terorismo, gawa ng gobyerno, ng pagkabigo o pagkagambala sa mga karaniwang carrier (kasama ng walang limitasyon ang mga tagapagbigay ng serbisyo ng Internet at web hosting provider) o mga utilidad, o mga pagkukulang ng mga kagamitan sa transportasyon, gasolina, enerhiya, manggagawa o mga materyales.

18) Kakayahan Upang Tanggapin ang Mga Tuntunin ng Serbisyo

Isinasaad mo at ginagarantiyahan na ikaw ay hindi bababa sa 18 taong gulang (o para sa saklaw ng batas na kung saan 18 taong gulang ay hindi ang edad ng mayorya sa legal na pumasok sa pagbubuklod ng kontrata, hindi bababa sa naturang hustong edad para sa iyong hurisdiksyon), o isang emansipadong menor de edad, o nagtataglay ng pahintulot ng legal na magulang o tagapag-alaga, at ay magagawa ng ganap at may kakayahang pumasok sa mga tuntunin, kundisyon, obligasyon, pagpapatotoo, representasyon, at warranty ng isinasaad sa Mga Tuntunin, at sumunod sa at umayon sa Mga Tuntunin. Kinikilala mo na binigyan ka namin ng isang makatwirang pagkakataon na repasuhin ang Mga Tuntunin at ang sumang-ayon ka sa kanila.

19) Samu’t-sari

Ang Mga Tuntunin at Patakaran sa Pribasiya at iba pang mga legal na abiso na inilathala ng ChatRandom ay inilalahad ang buong pag-unawa at kasunduan sa pagitan mo at ng ChatRandom na may pagsasaalang-alang sa paksang pinag-uusapan dito. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin o ang Patakaran sa Pribasiya ay natagpuan sa pamamagitan ng isang hukuman ng hurisdiksyon na hindi wasto, ang mga partido gayon pa man ay sumasang-ayon na ang hukuman ay dapat na pagsikapan upang magbigay ng epekto sa mga intensyon ng mga partido gaya ng ipinapakita sa probisyon, at ang iba pang mga probisyon ng Mga Tuntunin o ang Patakaran sa Pribasiya ay mananatili nang buong puwersa at epekto. Ang mga heading ay para sa sanggunian lamang at hindi sa anumang paraan na tutukuyin, lilimitahan, susuriin ang balangkas ng isang pangungusap o ilarawan ang saklaw o lawak ng naturang seksyon. Ang pagkabigo ng ChatRandom upang kumilos tungkol sa anumang pagkabigo mo o ng iba pa na sumunod sa Mga Tuntunin o sa Mga Patakaran sa Pribasiya ay hindi tatalikdan ang karapatan nito na kumilos sa mga kasunod o katulad na pagkabigo. Hindi moa maaaring italaga, ilipat, i-sublicense o ideligateang Mga Tuntunin o ang Mga Patakaran sa Pribasiya o ang iyong mga karapatan o mga obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntunin na ito o ang Mga Patakaran sa Pribasiya ng walang paunang nakasulat na pahintulot ng ChatRandom, ngunit ang pareho ay maaaring italaga ng ChatRandom ng walang paghihigpit. Anumang pagtatalaga, paglilipat, pag-sublicense, o delegasyon na lumalabag sa pagkakaloob na ito ay magiging walang bisa. Walang mga ikatlong partido na magbebenipisyo sa Mga Tuntunin o sa Mga Patakaran sa Pribasiya.

20) May Mga Katanungan?

Mangyaring idirekta ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka tungkol sa Mga Tuntunin, teknikal na mga katanungan o mga problema sa Web site, o mag-ulat ng paglabag sa Mga Tuntunin, o mga komento o mungkahi sa aming koponan sa suporta. Maaari mong kontakin ang suporta sa pag-click dito.
Sundan Kami: